De “Stichting Repeater” heeft als doelstelling:

“Het in stand houden van zend- en ontvang apparatuur voor gebruik als relaisstation in alle modes en op alle frequenties binnen de vergunning zoals is toegestaan door het Agentschap Telecom ( de oude Radio Controledienst ) Zo is het in de notariële akte omschreven.

Het hoofddoel is “het bevorderen van het onderlinge contact en het bevorderen van het experimenteren met (al dan niet zelf geconstrueerde) radioapparatuur door gelicenceerde zendamateurs”.

Het gebruik van een relaiszender op een hoog punt heeft naar de mening van de stichting in de huidige tijd extra zin als onderling communicatiemiddel, daar het in de huidige maatschappij steeds “moeilijker” wordt om fatsoenlijke antennes neer te mogen zetten. Het plaatsen van een “eenvoudige rondstraler” lukt meestal nog wel.

Aangezien er voor het plaatsen van dergelijke relaisapparatuur gebruik moet worden gemaakt van de gebouwen en installaties van (goedwillende) “derden” was het juridisch nodig hiervoor een stichting op te richten.

Dit houdt verband met o.a. de wettelijke aansprakelijkheid.

Aangezien het VERON hoofdbestuur niet van zins is hieraan op enigerlei wijze medewerking te verlenen (men ziet het oprichten van relaisstations nog steeds als “experiment” van individuele amateurs!) waren wij genoodzaakt deze stappen te nemen.

Hoe werkt nu zo’n repeater zal men zich af (gaan) vragen.

Welnu, een repeater bestaat uit een zender en een ontvanger welke op een relatief zeer kleine frequentie-afstand van elkaar TEGELIJK moeten werken.

Hiertoe moet men zeer speciale maatregelen nemen om te voorkomen dat de ontvanger “dichtgedrukt” wordt door het zeer sterke signaal van de eigen zender en de ruis van de zender op de ontvangstfrequentie. Hiervoor wordt een z.g.n. “duplexfilter” gebruikt.

Voor bijv. 2 meter heeft zo’n filter behoorlijke afmetingen! Het filter van PI3BOZ bestaat uit een combinatie van zes filters , ieder met een afmeting van ca. 80 cm hoog en ca. 20 cm breed en lang. Dus het totale”blok” is ca. 80 x 70 x 50 cm.

Ieder filter is een banddoorlaatfilter, en tegelijk ook een zeer smalbandig sperfilter. In goed Nederlands heet dit een “Sperr-Pass” filter. Er staan drie filters in “doorlaat” voor de zendfrequentie en drie filters in doorlaat voor de ontvangstfrequentie. In de op de zendfrequentie afgestemde filters staat de “notch” afgestemd op de ontvangstfrequentie. Omgekeerd staat in de op de ontvangstfrequentie afgestemde kringen de notch afgestemd op de zendfrequentie. Zo wordt een “overloopdemping” bereikt van meer dan 100 (!) dB. tussen zend- en ontvangst frequenties op de respectievelijke N-pluggen van de filtercombinatie.

De “doorlaatdemping” van drie filters achter elkaar bedraagt iets minder als 1,5 dB. Dit geldt dus voor zowel de zendertak als voor de ontvangertak. De koppeling met de antenne gebeurt met twee 1/4 Labda kabelstukken welke op een T stuk uitkomen. Dat voor alle bekabeling DUBBEL afgeschermde coaxkabel en goede N connectoren gebruikt moet worden is, gezien de hoge overloopdempingswaarden, volkomen duidelijk !

Voor hogere frequenties wordt het filter relatief natuurlijk kleiner, maar wel steeds “moeilijker” te maken !

De stichting “Repeater” heeft momenteel VIER relaisstations in de lucht vanaf TWEE locaties.

Op de locatie “Zoomflat” staat de 2 meter repeater (PI3BOZ) en het “kopstation” van de ATV repeater met de 13 cm.ATV zender.

Ook staat op deze locatie de D-Star repeater PI1BOZ.

De frequenties zijn :  438.125 Mhz. uitgang en 430.525 Mhz. ingang.

DANK ZIJ EEN VAN ONZE SPONSOREN  PE1HIO ( Joop Ditzel ) uit GOES VAN DE FIRMA DITRONICS KON DIT PROJECT GEREALISEERD WORDEN !!

Op de locatie “Groeshof” staat de 70 cm. repeater (PI2BOZ) en de 23 cm. ATV zender.

Ook de APRS digipeater PI1BER staat op deze locatie.

Dat voor het instandhouden van dergelijke installaties per jaar behoorlijk wat tijd en geld nodig is is denk ik wel duidelijk. De tijd is nu voor PA0RPA geen groot probleem meer, maar het geld altijd wel……..De energiekosten per jaar bedragen alleen al zo’n Eur. 300,- Daar komen dan de vaste lasten zoals verzekering, locatie huur , energie en andere kosten nog bij……….

Een deel hiervan wordt door enkele stichtingsleden zelf opgebracht, maar het leeuwendeel van de jaarlijkse kosten moet uit vaste donaties, verkopingen etc. opgebracht worden.

De VERON afdeling Bergen op Zoom draagt ook jaarlijks een steentje bij.

Draagt u de repeaters in Bergen op Zoom een goed hart toe, dan is uw bijdrage altijd heel welkom !

Banknummer Stichting Repeater :

NL68INGB0007701566 t.n.v. penningmeester Stichting Repeater, Bergen op Zoom.